ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.)  รายละเอียดเพิ่มเติม  
  https://www.nstda.or.th/stks
2. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.)  รายละเอียดเพิ่มเติม
  http://eit.or.th
3. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)  (ศลช.)  รายละเอียดเพิ่มเติม
  http://www.tcels.or.th
4. สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  รายละเอียดเพิ่มเติม
  http://www.tistr.or.th/dio/isd/library.php
5. ห้องสมุดกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  (มว.)  รายละเอียดเพิ่มเติม
  http://elib.nimt.or.th/elib/
6. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (สป.อว.)  รายละเอียดเพิ่มเติม
  http://www.mhesi.go.th
7. กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  (วช.)  รายละเอียดเพิ่มเติม
  http://www.nrct.go.th
8. ศูนย์สารสนเทศข้อมูลพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  รายละเอียดเพิ่มเติม
  http://www.dric.nrct.go.th/index
9. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  (สทน.)  รายละเอียดเพิ่มเติม
  https://elibrary.tint.or.th/
10. ห้องสมุดสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  (สดร.)  รายละเอียดเพิ่มเติม
  http://lib.narit.or.th
11. ห้องสมุดสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  (สซ.)  รายละเอียดเพิ่มเติม
  http://lib.slri.or.th/elib/
12. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)  (สสนก.)  รายละเอียดเพิ่มเติม
  http://www.haii.or.th
13. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (ส.ว.ท.)  รายละเอียดเพิ่มเติม
  http://www.scisoc.or.th
14. สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  (สอวช.)  รายละเอียดเพิ่มเติม
  http://www.sti.or.th
15. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  (สนช.)  รายละเอียดเพิ่มเติม
  http://www.nia.or.th
16. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  (สทอภ.)  รายละเอียดเพิ่มเติม
  http://library.gistda.or.th
17. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (สมอ.)  รายละเอียดเพิ่มเติม
  http://library.tisi.go.th
18. กลุ่มบริหารจัดการองค์ความรู้ และฝึกอบรมด้านนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  (ปส.)  รายละเอียดเพิ่มเติม
  http://lib.oap.go.th
19. สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  (สจล.)  รายละเอียดเพิ่มเติม
  http://www.lib.kmitl.ac.th
20. กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ  (วศ.)  รายละเอียดเพิ่มเติม
  http://siweb.dss.go.th
21. กองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา  (ทป.)  รายละเอียดเพิ่มเติม
  http://www.ipthailand.go.th
22. ห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (สส.)  รายละเอียดเพิ่มเติม
  https://greendigitallibrary.deqp.go.th/
23. ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  (กสอ.)  รายละเอียดเพิ่มเติม
  http://library.dip.go.th
24. ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (จฬ.)  รายละเอียดเพิ่มเติม
  http://www.library.sc.chula.ac.th
25. ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  (มม.)  รายละเอียดเพิ่มเติม
  http://stang.sc.mahidol.ac.th
26. ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (จฬ.)  รายละเอียดเพิ่มเติม
  http://www.library.eng.chula.ac.th
27. สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  (อพวช.)  รายละเอียดเพิ่มเติม
  http://www.nsm.or.th
28. ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.)  รายละเอียดเพิ่มเติม
  https://www.nbtc.go.th/
29. ศูนย์องค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (สพท.)
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.)  รายละเอียดเพิ่มเติม
  https://hub.mnre.go.th
30. ห้องสมุดสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  รายละเอียดเพิ่มเติม
  http://e-content.onep.go.th/dlsearch/simple_search.jsp
31. ห้องสมุดกรมทรัพยากรธรณี (ทธ.)  รายละเอียดเพิ่มเติม
  http://library.dmr.go.th/elib/
32. ห้องสมุดกรมทรัพยากรน้ำ (ทน.)  รายละเอียดเพิ่มเติม
  http://elibrary.dwr.go.th/
33. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.)  รายละเอียดเพิ่มเติม
  http://www.dgr.go.th
34. คลังความรู้ กรมป่าไม้ (ปม.)  รายละเอียดเพิ่มเติม
  https://www.forest.go.th/
35. ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.)  รายละเอียดเพิ่มเติม
  https://portal.dnp.go.th/p/DNPlibrary
36. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)  รายละเอียดเพิ่มเติม
  www.pcd.go.th
37. ห้องสมุดสง่า สรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) รายละเอียดเพิ่มเติม
  http://qsbg.org/database/asp.net/library1/index.aspx
38. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)  รายละเอียดเพิ่มเติม
  https://www.fio.co.th
39. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.)  รายละเอียดเพิ่มเติม
  https://www.zoothailand.org/index.php
40. ห้องสมุดความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบออนไลน์ (Biodiversity Digital Library)
ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.)  รายละเอียดเพิ่มเติม
  https://bedolib.bedo.or.th/