ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เทคโนธานี ถ.รังสิต-นครนายก ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2577 9999, 0 2577 9900

Website : http://www.nsm.or.th

******************************************

            เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย การสร้างและส่งเสริมความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรม การวิจัยพัฒนา และการจัดการที่มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจทุกรูปแบบ

การบริการ :
            1. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
            2. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
            3. พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
            4. จัตุรัสวิทยาศาสตร์
            5. พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 9

เวลาทำการ : เปิดให้บริการวันอังคาร - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.00 น. 
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 17.00 น. (หยุดวันจันทร์)

ผู้ประสานงาน : นางกรรณิการ์ เฉิน
โทร. 0 2577 9999  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.