ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โทร : 0 2401 9889  โทรสาร : 037 392913
สำนักงานสาขาจตุจักร กรุงเทพฯ : 16 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 2596 7600 ต่อ 3218-3221  โทรสาร : 0 2579 0220
Website : http://www.tint.or.th

******************************************

            เป็นสถาบันวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และการประยุกต์ใช้ ให้บริการเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ในด้านต่างๆ ให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุน ฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรและถ่ายทอดการใช้
ประโยชน์เทคโนโลยีนิวเคลียร์

การบริการ :
            ให้บริการความปลอดภัยและนิวเคลียร์ทางรังสีในด้านต่างๆ เช่น ตรวจสอบ/วิเคราะห์ด้วยเทคนิคนิวเคลียร์ ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างสินค้าส่งออก/นำเข้า ฉายรังสีอาหารและผลิตผลทางการเกษตรฉายรังสีอัญมณี ฯลฯ

เวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน ในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
ผู้ประสานงาน : นางพรทิพย์ เสียงสนั่น
โทร. 037 392901 ต่อ 1931, 1833  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.