ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

อาคารสิรินธรวิชโชทัย111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0 4421 7040 โทรสาร : 0 4421 7047
หน่วยประสานงาน กรุงเทพฯ
75/47 อาคารโยธี ชั้น 2 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระราม 6
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 3954 โทรสาร : 0 2354 3955

Website : http://www.slri.or.th
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

******************************************

            เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการ จัดหา จัดเก็บการให้บริการ ทรัพยากรสารนิเทศในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และอิเล็กทรอนิกส์ และมีหน้าที่สนับสนุนการทำงานการวิจัย แก่บุคลากร นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอนรวมถึงการเผยแพร่ผลงานวิชาการของสถาบันฯ

การบริการ :
            1. บริการจัดหาและให้บริการทรัพยากรสารนิเทศ
            2. บริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศ
            3. บริการงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
            4. บริการสืบค้น และรวบรวมเอกสารเฉพาะเรื่องเพื่อสนับสนุนงานวิจัย

เวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน ในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. 

ผู้ประสานงาน : นางสาวอมรรัตน์ แซ่ส่ง
โทร. 0 4421 7040 ต่อ 1606  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.