ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2564 7000 โทรสาร : 0 2564 7060
Website : https://www.nstda.or.th/stks
Facebook : https://www.facebook.com/STKS.NSTDA
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

******************************************

            เป็นห้องสมุดและหน่วยงานบริการเพื่อสังคมความรู้ดิจิทัลแบบเปิด สร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ในอินเทอร์เน็ต เพิ่มคุณค่าการวิจัย การเรียนรู้ ขยายบริการสู่สังคมชนบทและผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งสร้างและขยายโอกาสบันทึกความรู้วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทยให้ปรากฏแก่สาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงความรู้และใช้งานได้โดยสะดวก

การบริการ :
            1. บริการสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            2. บริการฐานข้อมูลความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงบริการห้องสมุดเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา
            3. สร้างพันธมิตรและเครือข่ายด้านการบริการสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

เวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ผู้ประสานงาน : นางสาวพรพรรณ บุญยะทิม
โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1238  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.