ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

ชั้น 22 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 69 ถนนวิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2644 5499  โทรสาร : 0 2644 9538
Website : http://www.tcels.org หรือ http://www.tcels.or.th

******************************************

            ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักในการแสวงหาความร่วมมือกับนักวิจัย และนักลงทุน เพื่อต่อยอดงานวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพให้สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ที่ส่งผลต่อการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน

การบริการ :
            1. ศูนย์ประสานงานข้อมูลด้านชีววิทยาศาสตร์และการลงทุน
            2. ส่งเสริม ผลักดันและสร้างโอกาสให้งานวิจัยมีการพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์และบริการที่
สร้างมูลค่าเชิงพานิชย์
            3. สร้างเครือข่ายนักลงทุนด้านธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ทั้งในและนอกประเทศเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ในระดับภาครัฐและเอกชน
            4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์สุขภาพของประเทศเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

เวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน ในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
ผู้ประสานงาน : นางสาวจิราพรรณ น้ำสา
โทร. 0 2644 5499 กด 1  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.