ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  1. สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

  2. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่าย

  3. ผลักดันให้มีความร่วมมือในการบริหารจัดการ บริการ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดกิจกรรม และการพัฒนาบุคลากร

  4. สนับสนุนการศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม