ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

mhesi logo

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาคารพระจอมเกล้า ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2333 3700 โทรสาร : 0 2333 3887
Website : http://www.stkc.go.th

******************************************

            STKC เป็นการเผยแพร่และให้บริการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ ในรูปแบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.stkc.go.th, Social Media (Facebook Fanpage) และ Mobile Application เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้ วทน. ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก วทน. ได้ในวงกว้าง

การบริการ :
            องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ใน 7 บริการหลัก : ห้องสมุดเสมือน (E-Library)คลังความรู้ (E-Knowledge) เรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) พิพิธภัณฑ์เสมือน (E-Museum) บริการออนไลน์ (E-Service) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (E-Forum) ข่าวสารและบริการต่าง ๆ (E-News)

เวลาทำการ : เปิดให้บริการองค์ความรู้แบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้ประสานงาน : นางสาวปิยเนตร พรรณดวงเนตร
โทร. 0 2333 3824  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.