ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  1. เพื่อให้บุคคลทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้าถึงสารสนเทศวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

  2. เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันระหว่างเครือข่าย ศปว. อย่างคุ้มค่าที่สุด และประหยัดงบประมาณของประเทศ

  3. เพื่อส่งเสริมให้เครือข่าย ศปว. สงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศที่หายากขององค์กร