ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์
งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด)

พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0 2218 5051 โทรสาร : 0 2218 5045
Website : http://www.sc.chula.ac.th/library  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : www.com/pages/science-library-chulalongkorn

******************************************

            มีพันธกิจหลัก คือ พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและงานวิจัย มีวัตถุประสงค์ พัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาค โดยการสร้างเครือข่ายการใช้ทรัพยากรสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับห้องสมุดต่างๆ ให้เกิดความคุ้มค่า

การบริการ :
            บริการทรัพยากรสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
            1. บริการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลข่ายงาน Chulalinet และฐานข้อมูลออนไลน์
            2. บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า
            3. บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
            4. บริการวารสารและหนังสืออ้างอิง
            5. บริการยืม IPad สืบค้นข้อมูลในห้องสมุด

เวลาทำการ : เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 19.00 น.
วันเสาร์เวลา 8.00 - 16.00 น. (ปิดบริการช่วงปิดเทอม)

ผู้ประสานงาน : นางสาวนาตยา เสียงสกุล
โทร. 0 2218 5047  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.