ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  1. คณะกรรมการอำนวยการและประสานงานระบบสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติ มีรองนายกรัฐมนตรีที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ กรรมการ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับระบบสารนิเทศแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะอนุกรรมการศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาต่าง ๆ 6 สาขา
  2. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการและประสานงานระบบสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติ ทำหน้าที่ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการและประสานงานระบบสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติ
  3. คณะอนุกรรมการประสานงานศูนย์สารนิเทศทางวิชาการ ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขา ประธาน อนุกรรมการศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนคณะกรรมการระบบสารนิเทศสากล และข้าราชการหอสมุดแห่งชาติ
  4. คณะอนุกรรมการศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขา ประกอบด้วย ประธานคณะอนุกรรมการศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขา ผู้แทนห้องสมุดและผู้แทนศูนย์เอกสาร ในสาขาวิชานั้น ๆ ผู้แทนคณะกรรมการระบบสารนิเทศสากล และผู้ทรงคุณวุฒิ