ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 191 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0 5322 5569 โทรสาร : 0 5322 5524
สำนักงานประสานงาน:ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6652 โทรสาร : 0 2354 7013
Website : http://www.facebook.com/NARITpage
http://www.facebook.com/groups/NARIT/

******************************************

            สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มุ่งให้กำลังคนทางด้านการวิจัยและวิชาการด้านดาราศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถโดยการศึกษา/ อบรม การสร้างเครือข่าย สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการค้นคว้า วิจัยและพัฒนา รวมทั้งการผลิตผลงานวิจัย สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการให้บริการความรู้ทางดาราศาสตร์แก่ชุมชน

การบริการ :
            1. ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านดาราศาสตร์
            2. สร้างเครือข่ายการวิจัยและวิชาการด้านดาราศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติกับสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
            3. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านดาราศาสตร์กับหน่วยงานอื่นของรัฐสถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
            4. บริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์

เวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

ผู้ประสานงาน : นางสาวปรียา สุขยิ่ง
โทร. 0 5322 5569 ต่อ 402  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.