ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ห้องสมุด)

ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2202 4425 โทรสาร : 0 2354 1537
Website : http://library.dip.go.th  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : https://www.facebook.com/libdip4425

******************************************

            เป็นห้องสมุดที่ให้บริการฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับอุตสาหกรรม SMEs และ OTOP แบบครบวงจรตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำถึงอุตสาหกรรมปลายน้ำ เช่น ข้อมูลด้านการดําเนินธุรกิจ การเริ่มต้นธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจ ตัวอย่างแผนธุรกิจการจัดการบริหารธุรกิจสมัยใหม่แหล่งวัตถุดิบ แหล่งเงินทุน สถิติอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยมีการจําแนกข้อมูลออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ หนังสือ วารสาร บทความทางวิชาการอุตสาหกรรม และสื่อไม่ติพิมพ์ (ซีดีรอม ฐานข้อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์)

การบริการ :
            1. บริการข้อมูลอุตสาหกรรมออนไลน์
            2. บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
            3. บริการข่าวสารอุตสาหกรรมออนไลน์
            4. บริการบทความวิชาการออนไลน์
            5. บริการวารสารออนไลน์
            6. บริการหนังสือพิมพ์ออนไลน์

เวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน ในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

ผู้ประสานงาน : นางละออ ธำรงธีระกุล
โทร. 0 2202 4425  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.