ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ศูนย์ความรู้
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2577 9294 โทรสาร : 0 2577 9084
Website : http://klc.tistr.or.th
Facebook : www.facebook.com/tistr.or.th
T
witter : @tistr_klc

******************************************

            เป็นหน่วยงานในการให้บริการสารสนเทศ สนับสนุนแก่นักวิจัย บุคลากรของ วว.และประชาชนทั่วไป มีการบริหารจัดการคลังทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ระดับสากลเช่นเดียวกับ ห้องสมุดขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัยระดับโลกโดยจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบมาตรฐาน Universal Decimal Classification (UDC) และได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO9001 ในงานบริการห้องสมุด

การบริการ :
            1. ให้บริการงานห้องสมุดระบบ e-Library อย่างเต็มระบบ
            2. ให้บริการบรรณาธิกรในการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ วว.
            3. รวบรวม จัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อตอบสนองนโยบายการเผยแพร่ผลงานสู่เชิงพาณิชย์และการนำผลงานการวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ของประชาชน

เวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน ในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

ผู้ประสานงาน : นางสาวนฤมล รื่นไวย์
โทร. 0 2577 9081, 0 2577 9085  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.