ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรมทรัพย์สินทางปัญญา (ห้องสมุด)

44/100 ถ.นนทบุรี1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0 2547 4661, 0 2547 4313 โทรสาร : 0 2547 4661
Website : http://www.ipthailand.go.th

******************************************

            เป็นแหล่งความรู้เฉพาะด้านทรัพย์สินทางปัญญาสําหรับผู้สร้างสรรค์นักประดิษฐ์นักวิจัย ผู้ประกอบการ นักเรียนนักศึกษา เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา และประชาชนทั่วไป ทั้งคนไทยและคนต่างชาติโดยสามารถเข้าถึงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาได้สะดวกและรวดเร็ว

การบริการ :
            1. ให้บริการหนังสือด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซีดี-ดีวีดีรอม และอินเตอร์เน็ต
            2. บริการฐานข้อมูลความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
            3. บริการให้คําแนะนํา และคําปรึกษาด้านข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาทั้งทางตรงและทางอ้อม

เวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน ในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

ผู้ประสานงาน : นางสาวมนัสนันท์ ภัครัฐนันท์
โทร. 0 2547 4661  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.