ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายชื่อสมาชิกเครือข่าย ศปว.

1. ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  http://www.nstda.or.th/stks
2. ฝ่ายระบบข้อมูลและสารสนเทศ  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (ส.อ.ท.)
http://www.fti.or.th
3. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.)
http://eit.or.th
4. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.)
http://www.tcels.or.th
5. ศูนย์ความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)
http://klc.tistr.or.th
6. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)
http://www.nimt.or.th
7. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สป.วท.)
http://www.most.go.th
8. ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.)
http://www.nrct.go.th
9. ศูนย์สารสนเทศข้อมูลพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
http://www.dede.go.th
10. ศูนย์สารสนเทศทางเทคโนโลยี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  (ส.ส.ท.)
http://www.tpa.or.th
11. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  (สทน.)
http://www.tint.or.th
12. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.)
http://www.narit.or.th
13. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  (สซ.)
http://www.slri.or.th
14. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.)
http://www.haii.or.th
15. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (ส.ว.ท.)
http://www.scisoc.or.th
16. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
http://www.sti.or.th
17. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  (องค์การมหาชน) (สนช.)
http://www.nia.or.th
18. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.)
http://www.gistda.or.th
19. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
http://library.tisi.go.th
20. สำนักบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ   (ปส.)
http://atomiclibrary.blogspot.com
21. สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  (สจล.)
http://www.lib.kmitl.ac.th
22. สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ  (วศ.)
http://siweb.dss.go.th
23. ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา  (ทป.)
http://www.ipthailand.go.th
24. ห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.)
http://library.deqp.go.th
25. ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  (กสอ.)
http://library.dip.go.th
26. ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (จฬ.)
http://www.library.sc.chula.ac.th
27. ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  (มม.)
http://stang.sc.mahidol.ac.th
28. ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (จฬ.)
http://www.library.eng.chula.ac.th
29. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
http://www.nsm.or.th
30. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
https://www.nbtc.go.th/