ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         ระทรวงศึกษาธิการโดยคณะกรรมการระบบสารนิเทศวิทยาศาสตร์สากล (UNISIST) ได้พิจารณาเห็นความสำคัญของงานสารนิเทศว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานของรัฐและเอกชนจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงและสมบูรณ์ที่สุดจึงได้มีการร่างโครงการระบบสารนิเทศแห่งชาติขึ้นมีชื่อเป็นภาษาต่างประเทศว่า Thai National Information System - THAI NATIS โครงการระบบสารนิเทศแห่งชาตินี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่มี อยู่แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ซึ่งได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยให้ข้อคิดเห็นว่าควรเป็นสารนิเทศทางวิชาการและอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2529 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และประสานงานระบบสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติ (กอสช) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี ที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2530 คณะกรรมการ กอสช ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ แล้ว รวม 3 ครั้ง มีการดำเนินงานซึ่งเป็นผลจากการประชุมคณะกรรมการฯ ดังนี้ แต่งตั้ง ประธานและคณะอนุกรรมการศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์ แพทยศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายหลังที่ได้มีการกลั่นกรองและปรับโครงการใหม่โดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติร่วมกับเลขานุการคณะกรรมการปฏิบัติระบบราชการและกระทรวงศึกษาธิการ ให้เน้นเฉพาะสารนิเทศด้านวิชาการ ไม่รวมถึงสิ่งที่ เป็นความลับในราชการ ดังนั้นในบาง เอกสารจะใช้คำว่า“ระบบสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติ” แทน “ระบบสารนิเทศแห่งชาติ"