ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ : 0 2319 2410-13  โทรสาร : 0 2319 2710-11
Website : http://www.eit.or.th  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

******************************************

            วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีชื่อย่อว่า วสท. เกิดจากการรวมตัวของสองสมาคมเป็นสมาคมเดียวโดยรัฐบาลในสมัยนั้น มีความประสงคที่จะส่งเสริมอาชีพวิศวกรรมให้เจริญเป็นปึกแผ่น และจะออกพระราชบัญญัติวิศวกรรมเพื่อให้มีการควบคุมจัดการประกอบวิชาชีพกันเองในหมู่วิศวกร จึงได้มีการหารือกับกรรมการสมาคมวิศวกรรมฯและได้ข้อตกลงที่ให้ต่างฝ่ายต่างเลิกสมาคมของตนและมารวมกัน ตั้งเป็นสมาคมใหม่คือ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2493 ได้โปรดเกล้าฯให้รับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่บัดนั้ัน เป็นต้นมา

การบริการ :
            1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจยั เผยแพร่วิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมตลอดจนประสานกับสถาบันวิศวกรรมอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
            2. สนับสนุน และให้ความร่วมมือในการให้คำปรึกษา และให้ความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน และประเทศชาติ

เวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน ในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

ผู้ประสานงาน : นายพิศาล จอโภชาอุดม
โทร. 0 2578 1514  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.