ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  1. เกิดความร่วมมือในการสร้างระบบการจัดการและบริการสารสนเทศที่ทันสมัย ตอบสนองทุกกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

  2. งานศึกษา ค้นคว้าวิจัยในประเทศไทยมีความเข้มแข็งและพัฒนายิ่งขึ้น บนพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

  3. มีการนำองค์ความรู้สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่การแก้ไขปัญหา การพัฒนา และการสร้างนวัตกรรม

  4. ช่วยให้การตัดสินใจ การปฏิบัติงานทางวิชาการทุกระดับเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ

  5. ช่วยเพิ่มพูนประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทุกระดับ

  6. ช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศ เนื่องจากมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน