ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
" ศูนย์ประสานงานกลางทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับแนวหน้าในอาเซียน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล "