ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

73/1 (อาคารวิจัยโยธี ชั้น3) ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2644 6000 โทรสาร : 0 2644 8443-4

Website : http://www.nia.or.th
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

******************************************

            สนช. มีพันธกิจในการเป็นองค์กรนำในการยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนช.ได้สร้างองค์ความรู้การพัฒนาธุรกิจใหม่การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การสร้างเครือข่ายสนับสนุนการทำงานและการสนับสนุนการขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ จากการพัฒนาโครงการร่วมกับผู้ประกอบการไทยกว่าร้อยบริษัทต่อปีและเพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมอย่างแพร่หลายและรวดเร็ว สนช. จึงได้ผลิตหนังสือที่รวบรวมองค์ความรู้ดังกล่าวและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านการจัดการนวัตกรรมกับองค์กรต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์สำคัญเพื่อประโยชน์ในการริเริ่มคิดค้นและพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมของผู้ประกอบการและประชาชนของประเทศ

การบริการ :
            1. บริการหนังสือด้านการจัดการนวัตกรรมทั้งเผยแพร่และจำหน่าย
            2. จัดแสดงตัวอย่างผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลการประกวดและที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สนช.
            3. จัดบริการอบรมและศึกษาดูงานในองค์กรนวัตกรรม

เวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น. ยกเว้น วันหยุดราชการ

ผู้ประสานงาน : นางสาวปัทมาวดี พัวพรหมยอด
โทร. 0 2644 6000 ต่อ 206  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.