ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0 2252 4516, 0 2218 5245 โทรสาร : 0 2252 4516

Website : http://www.scisoc.or.th

******************************************

            เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ที่ตั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในหมู่สมาชิกและผู้สนใจในวิทยาศาสตร์ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิก ส่งเสริมการศึกษาและค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป เผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และติดต่อกับองค์กรทางวิทยาศาสตร์ทั้งในและนอกประเทศ

การบริการ :
            1. เผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป
            2. จัดกิจกรรมการประกวด / แข่งขัน ด้านวิทยาศาสตร์สาหรับเยาวชน
            3. จัดอบรมเกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์ สำหรับครูวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา
            4. จัดอบรมเกี่ยวกับกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ และ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ

เวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน ในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.  ยกเว้นวันหยุดราชการ

ผู้ประสานงาน : นางฤดีมล แสวงธรรม, นายยุทธพล ทารการ
โทร. 0 2218 5245, 0 2252 4516  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.