ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8
ถนนรางน้ำ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2642 7132 โทรสาร : 0 2642 7133

Website : http://www.haii.or.th

******************************************

            เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสำหรับเป็นกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร โดยมุ่งเน้นการนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติในหน่วยงานและพื้นที่ และสามารถนำเสนอข้อมูลที่เป็นกลางและถูกต้องต่อสาธารณชนได้

การบริการ :
            1. บริการและเผยแพร่ ผลงานวิจัย พัฒนา และสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร
            2. สร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนา และความร่วมมือ ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
            3. บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาของสถาบัน ให้กับประชาชนและชุมชน

เวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน ในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.  ยกเว้นวันหยุดราชการ

ผู้ประสานงาน : นายนเรศ เข่งเงิน
โทร. 0 2642 7034 ต่อ 623  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.