ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

319 อาคารจัตุรัสจามจุรีชั้น 14 ถนนพญาไท แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0 2160 5432 โทรสาร : 0 2160 5438

Website : http://www.sti.or.th
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

******************************************

            พัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถสืบค้นข้อมูลของห้องสมุดได้ทั้งภายในและภายนอกและเป็นสื่อกลางในการค้นคว้าและเรียนรู้ในรูปแบบดิจิตอลเพื่อเป็นสื่อกลางในการค้นคว้าและเรียนรู้ในรูปแบบดิจิตอลและการเชื่อมโยงเครือข่ายฐานข้อมูลห้องสมุดของหน่วยงานไปยังเครือข่ายภายนอกได้เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูล ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้จากทุกที่โดยผ่านระบบเครือข่าย Internet/Intranet โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังห้องสมุด

การบริการ :
            1. ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library)
            2. มุมห้องสมุดสำหรับพนักงาน สวทน. และบุคคลทั่วไป

เวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน ในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.  ยกเว้นวันหยุดราชการ

ผู้ประสานงาน : นายนพพร โภชนัดศรีฉาย
โทร. 0 2160 5432 ต่อ 704  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.