ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย
196 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 2579 2763 โทรสาร : 0 2579 3402

Website : http://dric.nrct.go.th
Facebook : https://www.facebook.com/วิจัยก้าวใหม่ วช. RIDM
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

******************************************

            ศูนย์สารสนเทศการวิจัย (ศสจ.) ให้บริการในรูปแบบสื่อดิจิทัลผ่านระบบเว็บไซต์ Internet ที่ให้ความสะดวกรวดเร็ว ติดตามความเคลื่อนไหวภายในเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถสืบค้นข้อมูลงานวิจัยรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ วารสาร หนังสืออ้างอิง และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ในรูปแบบสื่อดิจิทัล สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ทันที ทั้งนี้ ศูนย์สารสนเทศการวิจัยยังมีระบบเครือข่าย Social Network เพิ่มความสะดวกในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ได้อย่างทันเหตุการณ์ และทันสมัย เช่น Facebook วิจัยก้าวใหม่ วช., Blogger เป็นต้น

การบริการ :
            1. บริการสื่อดิจิทัลสารสนเทศด้านการวิจัย
            2. เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงระบบงานวิจัยทั่วประเทศ
            3. ระบบเครือข่ายด้านการบริการสารสนเทศที่ครอบคลุมด้านเว็บไซต์ และ Social Network
            4. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัย ข้อมูลความรู้ที่เป็นปัจจุบัน

เวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน 

ผู้ประสานงาน : นายพิชยา เปาะ
โทร. 0 2579 2763  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.