ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์สารสนเทศข้อมูลพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

17 ถ.พระรามที่1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2221 0139 โทรสาร 0 2225 0178
Website : http://www.dede.go.th

******************************************

            ให้บริการข้อมูลด้านพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน รวมทั้งข้อมูลทางด้านสถิติเพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย งานวิชาการด้านพลังงาน โดยคำนึงถึงมีผลให้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลรวมทั้งสามารถนําระบบการจัดการพลังงานไปใช้ในการดําเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การบริการ :
            1. บริการข้อมูล ข้อสนเทศด้านพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน
            2. บริการงานวิชาการเพื่อ สนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอด ส่งเสริมเทคโนโลยีและการจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน

เวลาทำการ : เปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

ผู้ประสานงาน : นางเพชรสุดา สิทธิพล
โทร. 0 2221 0139, 0 2221 2130  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.