ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

dss logo

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

75/7 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7250-56 
Website : https://siweb.dss.go.th  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook : Science Library – Department of Science Service

******************************************

            กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นแหล่งบริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ  รู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อว่า “ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์บริการ”  เริ่มก่อตั้งเป็นแผนกห้องสมุด ของกรมวิทยาศาสตร์ในปี พ.ศ. 2478 โดย ดร.ตั้ว  ลพานุกรม  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์คนแรก   ปัจจุบันมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม” ทั้งนี้ เพื่อเป็นเกียรติและเป็นการรำลึกถึงพระคุณของ ดร.ตั้ว ลพานุกรม   หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ฯ มีการบริหารจัดการและการบริการโดยระบบคุณภาพตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา  และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015  ปัจจุบันได้มีการให้บริการสารสนเทศที่หลากหลาย ตลอดจนมีการพัฒนาการเป็นศูนย์การบริการเบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้บริการชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์  เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว

การบริการ : 

             1. บริการสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ด้านมาตรฐาน ด้านทดสอบ สอบเทียบ บริการค้นเรื่องทางวิชาการ บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ บริการตรวจสอบและค้นหาเอกสาร

             2. บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็มด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Document Delivery Service : DDS) โดยการชำระเงินค่าบริการในรูปแบบออนไลน์

เวลาทำการ : เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.  ยกเว้นวันหยุดราชการ

ผู้ประสานงาน : 

- นางสาวพนารัตน์ มอญใต้

โทร. 0 2201 7255  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- นางสาวปัทมา นิ่มเรือง

โทร. 0 2201 7270  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- นางสาวศรีกันยา นิลบวร

โทร. 0 2201 7285  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.