ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สํานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

75/7 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7251-56 โทรสาร : 0 2201 7265
Website : http://siweb.dss.go.th  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

******************************************

            เป็นแหล่งบริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญ แห่งหนึ่งของประเทศได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ตั้งแต่ปี 2546 - ปัจจุบัน และได้พัฒนาการบริการโดยเปิดศูนย์บริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรองรับงานบริการวิเคราะห์ทดสอบสินค้าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งศูนย์บริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้
สามารถช่วยใหผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน รวดเร็ว ตลอดจนได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ

บริการห้องสมุด :
            1. บริการยืม-คืน
            2. บริการตอบคําถามและตรวจสอบเอกสาร
            3. บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็มภายในประเทศและต่างประเทศ
            4. บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ของหอสมุดฯ
            5. บริการพิมพ์ข้อมูลจากวัสดุย่อส่วน/ซีดีรอม/อินเตอร์เน็ต/ฐานข้อมูล
            6. บริการสําเนาเอกสาร

บริการสารสนเทศ :
            1. บริการค้นเรื่องทางวิชาการ
            2. บริการสิทธิบัตรเฉพาะเรื่อง
            3.บริการติดตามสารสนเทศทันสมัยเฉพาะเรื่องเฉพาะราย
            4.บริการรวบรวมสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
            5. บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย
            6. การจัดอบรม/สัมมนาทางวิชาการ/การบรรยายพิเศษ

รายชื่อฐานข้อมูลออนไลน์

เวลาทำการ : เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.  ยกเว้นวันหยุดราชการ

ผู้ประสานงาน : งานบริการ : นางกุหลาบ เลขาขำ, นายทวีศักดิ์ แก้วบุรี
โทร. 0 2201 7255  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
งาน ศปว. : นางนพมาศ กิจคุณาเสถียร
โทร. 0 2201 7254  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายชื่อฐานข้อมูลออนไลน์

ปีที่จัดหา

ราคา

สำนักพิมพ์

จำนวนรายการ

ซื้อ/บอกรับ

ร่วมใช้กับหน่วยงานอื่น

e-book

1.  CRC net Base

1990-2010

1,292,200

CRC press

6,300 ชื่อ

2.  ebrary

2010-2011

331,814

Elesvier s Science&Technology Ltd.

41 ชื่อ

3.  iSmither

1999-2009

407,200

31 ชื่อ

e-journal

1.  Chemical Abstract

1996-2012

1,302,404

American Chemical Society

21 ชื่อ

2.  e-journal บอกรับพร้อม Printed

20 ชื่อ

SciFinder

1,511,107

Book Promotion & Service