ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กลุ่มห้องสมุดและสารสนเทศ
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2246 4086, 0 2202 3510, 0 2202 3515-6 โทรสาร : 0 2247 8734
Website : http://library.tisi.go.th
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

******************************************

            ห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ห้องสมุด สมอ. หรือ ห้องสมุดมาตรฐาน) เป็นห้องสมุดเฉพาะทางวิชาการ ที่รวบรวมมาตรฐานไทย มาตรฐานต่างประเทศมาตรฐานภูมิภาค มาตรฐานระหว่างประเทศ กฎระเบียบทางวิชาการตลอดจนเอกสารด้านการรับรองคุณภาพ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปของเอกสารไมโครฟิล์ม ไมโครฟิช สื่อวัสดุทางคอมพิวเตอร์ (เช่น CD-ROM/DVD และ Diskette) ที่ทันสมัย และสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย

การบริการ :
            1. สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลของห้องสมุด ฐานข้อมูลสำเร็จรูป CD-ROM/DVD (ทั้งในรูปของรายละเอียดทางบรรณานุกรม และข้อมูลฉบับสมบูรณ์)
            2. อ่าน-พิมพ์ภาพจากไมโครฟิล์มสา หรับเอกสารที่อยู่ในรูปของไมโครฟิล์ม/ไมโครฟิช
            3. ให้บริการยืม-คืนเอกสาร

เวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ผู้ประสานงาน : นางสุวรรณา ธนพัฒน์
โทร. 0 2354 3286, 0 2202 3510  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.