ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำนักหอสมุดกลาง

เลขที่ 1 ถ.ฉลองกรุง แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์ : 0 2329 8233 โทรสาร : 0 2329 8236
Website : http://www.lib.kmitl.ac.th

******************************************

            สำนักหอสมุดกลางเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขั้นเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถาบันที่เน้นให้การศึกษา การค้นคว้าวิจัย และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
            1. เป็นแหล่งรวบรวม บำรุงรักษา และเผยแพร่หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ ฐานข้อมูล โสตทัศนวัสดุ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และเอกสารอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
            2. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการห้องสมุดเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัย โดยให้บริการยืมและแลกเปลี่ยนสื่อต่างๆ และบริการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
            3. เป็นศูนย์กลางการให้บริการห้องสมุดของสถาบัน โดยเปิดให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตลอดจนบุคคลและหน่วยงานภายนอก

การบริการ :
            1. บริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            2. บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            3. บริการยืมระหว่างห้องสมุด

เวลาทำการ : ช่วงเปิดภาคเรียน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 20.30 น. เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
ช่วงปิดภาคเรียน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.

ผู้ประสานงาน : คุณศรีไพร เกษดี
โทร. 0 2329 8231  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.