ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรวมหน่วยราชการ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ชั้น 6 และชั้น 7
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 4444 โทรสาร : 0 2143 9586
Website : http://www.gistda.or.th
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

******************************************

            เป็นแหล่งเรียนรู้ และบริการสารสนเทศด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อให้บริการสื่อสารนิเทศต่างๆ ตลอดจนสนับสนุนฐานข้อมูลความรู้ทางเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนางานวิจัย อีกทั้งส่งเสริมบริการความรู้สู่สังคมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะชน

การบริการ :
            1. บริการสารสนเทศด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
            2. บริการการอ่านเพื่อเป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าและพัฒนางานวิจัย
            3. ขยายบริการฐานข้อมูลความรู้ สร้างเครือข่ายสารสนเทศและให้การสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบเพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

เวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ผู้ประสานงาน : 
  -  นางสาวศิริกุล หุตะเสวี
     โทร. 0 2141 4598  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 -  นางสาวศิริภาวรรณ สาธร
     โทร. 0 2141 4409  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.