ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ห้องสมุด)

ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0 2218 6357  โทรสาร : 0 22186358
Website : http://library.eng.chula.ac.th  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

******************************************

            มีหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุน/ส่งเสริมการเรียน การสอนและการวิจัยแก่นิสิต อาจารย์นักวิจัย นิสิตเก่าและผู้สนใจทั่วไป ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทรัพยากรและสารสนเทศในห้องสมุด ครอบคลุมสาขาวิชาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดสอน

การบริการ :
            1. บริการสารสนเทศ เป็นบริการให้คําแนะนํา ช่วยเหลือผู้ใช้บริการในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศต่างๆของห้องสมุด เช่น แนะนําการค้นคว้าและการใช้บริการต่างๆของห้องสมุดแนะนําการสืบค้นและฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลต่างๆ เป็นต้น
            2. บริการสืบค้นสารสนเทศ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์บทความวารสาร หนังสือ จากฐานข้อมูลห้องสมุดในเครือข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Reference Databases)

เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. วันเสาร์เวลา 8.30 - 16.30 น.
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0 2218 6363, 0 2218 6364)

ผู้ประสานงาน : นางสุพรรณี ยงกิจเจริญลาภ
โทร. 0 2218 6359, 0 2218 6361  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.