ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ห้องสมุด)

49 ซ.พระรามหก30 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2278 8420 โทรสาร : 0 2298 5605
Website : http://www.deqp.go.th  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

******************************************

            เป็นห้องสมุดและหน่วยงานกลางในการให้บริการข้อมูล สารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย งานวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยคํานึงถึงมีผลให้สามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

การบริการ :
            1. บริการข้อมูล ข้อสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ในฐานะศูนย์บริการข้อมูลข้อสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม
            2. บริการงานวิชาการช่วยในการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอด ส่งเสริมเทคโนโลยีและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นศูนย์เทคโนโลยีสะอาด และศูนย์ปฏิบัติการอ้างอิงด้านสิ่งแวดล้อม
            3. บริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

เวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน ในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

ผู้ประสานงาน : นางสาวกำไล ลิ่มสอน
โทร. 0 2278 8420  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.