ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 5714, 5718 โทรสาร : 0 2354 7144
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : https://stang.sc.mahidol.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/StangMongkolsukLibrary

******************************************

            เป็นห้องสมุดวิทยาศาสตร์ชั้นนําระดับแนวหน้าแห่งหนึ่งของประเทศซึ่งนอกจากให้บริการสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือตําราและวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นตัวเล่มแล้วยังให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภท E-databases, E-Journals, E-books ในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการแพทย์จํานวนมาก มีบริการสืบค้นรายการทรัพยากรห้องสมุดผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล บริการเครือข่ายไร้สายสําหรับผู้ใช้บริการที่นําเครื่องคอมพิวเตอร์มาเอง บริการให้คําปรึกษา สอน และ
ฝึกอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการสาขาวิชาต่างๆ

การบริการ :
            1.บริการสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือตําราและวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
            2. บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภท E-databases, E-Journals, E-books ในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการแพทย์
            3. บริการสืบค้นรายการทรัพยากรห้องสมุดผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน ในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 18.30 น.  ยกเว้นวันหยุดราชการ