ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับที่ ชื่อหน่วยงาน รายชื่อฐานข้อมูลออนไลน์
1 กรมทรัพย์สินทางปัญญา Link
2 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน Link
3 กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. The Official Methods of Analysis of AOAC INTERNATIONAL (OMA) Online

2. British Standards Online (BSOL)

3. Alpha Science Int. (eBooks)

4. Elsevier (eBooks)

5. iSmithers Rapra (eBooks)

6. Taylor & Francis (eBooks)

7. Journal of AOAC INTERNATIONAL (eJournal)

8. Rubber Chemistry and Technology Journal

 4 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

1. NSTDA e-library

2. คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด

3. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (Thai Thesis Database)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

1. ฐานข้อมูลผู้ประกอบการด้านการแพทย์และสุขภาพ

2. ระบบฐานข้อมูล EPs และ NQI สำหรับเครื่องมือแพทย์แห่งชาติ

 6 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ Link
 7 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยไทย

1. e-book วว.

2. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.

8 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) SLRI e-media:
9 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) Link
10 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รายงานโครงการศึกษาวิจัยของ กสทช.
11 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฐานข้อมูล มอก.
12 สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1. Access Medicine

2. Annual Reviews

3. Cambridge Core

4. Evidence Base Package (eBooks)

5. Hibrary (eBooks)

6. Morgan & Claypool Synthesis (eBooks)

7. Proquest Central (eBooks)

8. SE-ED E-Library (eBooks)

9. SIAM Journals Online (LOCUS)

10. Taylor & francis (eBooks)

11. Wiley Edvantage - Discover (eBooks)

12. Wiley Online Library

13. 2EBOOK (eBooks)

14. Academic Search Ultimate

15. ACM Digital Library

16. American Chemical Society Journal (ACS)

17. Emerald e-Journal Management

18. Engineering Source

19. IEEE/IET Electronic Library (IEL)

20. ScienceDirect

21. SpringerLink