ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ห้องสมุด)

เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 2596 7600, 0 2579 5230 โทรสาร : 0 2561 3013
Call Center : 0 2579 1824, 0 2579 1834
Website : http://www.oaep.go.th

******************************************

            เป็นห้องสมุดและหน่วยงานบริการข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และเป็นศูนย์ประสานงานเผยแพร่สารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ (International Nuclear.Information: INIS) ทำหน้าที่เผยแพร่ ให้บริการทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องของประเทศ ในหมู่สมาชิกของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA)

การบริการ :
            1. บริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์
            2. บริการฐานข้อมลู ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา
            3. บริการเผยแพร่ข้อมูล งานวิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศและนักวิจัยไทย ในฐานข้อมูล INIS

เวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. ยกเว้น วันหยุดราชการ

ผู้ประสานงาน : นางปุณณภา รักษอุดมโชค
โทร. 0 2579 5230 ต่อ 1812  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">