ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วยสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.)  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้มีกำหนดการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัลขององค์กร” ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้การจัดทำหลักฐาน การลงทะเบียนเอกสารจดหมายเหตุ การจัดทำเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุด้วยแนวทางมาตรฐาน และเครื่องมือทางวิชาชีพในรูปแบบเดียวกัน ในการนี้ สท. จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการจัดการจดหมายเหตุขององค์กร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2RK5QZk

posteur25feb62