ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ร่วมจัดกิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ ในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2562 ภายใต้แนวคิด “สนุกวิทย์ พิชิตตารางธาตุ”   

สำนักหอสมุดฯ จัดกิจกรรมในสถานีที่ 15 “Pt Knowledge” ณ ชั้น 1 อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม ภายในสถานีประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น กิจกรรมนิทรรศการแพลทินัม ธาตุเลอค่า จัดแสดงความรู้เกี่ยวกับธาตุแพลทินัม ธาตุเลขอะตอม 78 ในระบบตารางธาตุ กิจกรรมทดลองความถ่วงจำเพาะของวัตถุ กิจกรรม D.I.Y ง่ายๆ แต่รักษ์โลกโดยการสอนทำเครื่องประดับจากวัสดุเหลือทิ้ง เช่น กระดาษนิตยสารเก่า พร้อมกับส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ความรู้และตระหนักถึงการนำวัสดุเหลือทิ้งกลับมาใช้อย่างถูกวิธี กิจกรรมแต้มสีให้โลกสวยส่งเสริมการเรียนรู้การสร้างโลกสีเขียวผ่านภาพวาดระบายสี กิจกรรม Science eBook DSS และการส่งเสริมการอ่านสารสนเทศ