ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระบบสารนิเทศแห่งชาติ

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Term Definition
ระบบสารนิเทศแห่งชาติ

ระบบสารนิเทศแห่งชาติ (National Information Systems) - THAI NATIS หมายถึงระบบ กระบวนการ และกิจกรรมในการรวบรวม จัดเก็บ จัดการ และ ระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถสนองความต้องการทั่วถึงทั้งประเทศ เพื่อ สนองประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 

นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือและ ประสานงานสารนิเทศในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับสากล ระบบสารนิเทศแห่งชาติ จะประกอบด้วยระบบย่อยหลายระบบ การกำหนดระบบการสารนิเทศแห่งชาติจะเป็น การช่วยพัฒนาสังคมข่าวสารให้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่