ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
IMAGE งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สารสนเทศเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร”
          กรมวิทยาศาสตร์บริการผลักดันการใช้ประโยชน์สารสนเทศวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี... Read More...
IMAGE การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัลขององค์กร"
          วศ./ก.วิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัลขององค์กร”... Read More...
IMAGE กิจกรรมเยี่ยมชมสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
          ศปว. สร้างความร่วมมือ แหล่งเรียนรู้สารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          วันที่ 15 มกราคม 2562 ดร.จันทร์เพ็ญ... Read More...
IMAGE งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สารสนเทศดิจิทัลแบบเปิดเพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0"
          กระทรวงวิทย์ฯ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนาสารสนเทศดิจิทัลแบบเปิดหนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จ.ระยอง... Read More...
IMAGE กิจกรรมเยี่ยมชมฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
          กรมวิทยาศาสตร์บริการ เน้นร่วมมือเครือข่าย สร้างความเข้มแข็ง แหล่งเรียนรู้สารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี... Read More...
IMAGE วารสาร Nature : One Year. Ten Stories.
          Nature ฉบับวันที่ 24/31 December 2015 เสนอข้อมูลที่น่าสนใจยิ่ง ที่หน้าปก One Year. Ten Stories. Ten people who mattered this year ในคอลัมน์ 2015 The Year in Review : หัวข้อข่าว News - 12 Months of Science... Read More...
IMAGE แมกกาซีน Scientific American : World Changing Ideas 2015
           แมกกาซีนวิทยาศาสตร์ชื่อดัง Scientific American ในฉบับเดือนธันวาคม ของทุกปี... Read More...
IMAGE วารสาร Science - 2015 Breakthrough of the year
        Science วารสารวิทยาศาสตร์สำคัญที่มีชื่อเสียง ของวงการวิทยาศาสตร์ ชือหนึ่ง ผลิตและเผยแพร่โดยสมาคมวิชาชีพ American Association for the Advancement of Science (AAAS)... Read More...

          Nature ฉบับวันที่ 24/31 December 2015 เสนอข้อมูลที่น่าสนใจยิ่ง ที่หน้าปก One Year. Ten Stories. Ten people who mattered this year ในคอลัมน์ 2015 The Year in Review : หัวข้อข่าว News - 12 Months of Science

Nature นำเสนอเหตุการณ์สำคัญด้านวิทยาศาสตร์โลก ของปี 2015 - 10 หัวข้อ คือ

  1. Road to Paris - UN Climate Summit : December 2015
  2. Pluto et al- ยาน Horizon ขององค์การนาซ่า บินเข้าใกล้ดาวพลูโตมากที่สุด เมื่อ 14 กรกฎาคม 2015
  3. Gene Edit to Order - มีรายงานการวิจัยเรื่อง CRISPR-Cas9 genome-editing system เพิ่มมากขึ้นเรื่อยมา
  4. Vaccine Victories - มีการใช้วัคซีน rVSV-ZEBOV Ebola vaccines เมื่อเมษายน 2015 ประสบความสำเร็จ
  5. Quantum Spookiness - นักฟิสิกส์เฉลิมฉลองการครบรอบ 100 ปีของทฤษฎีสัมพัทธภาพของ Albert Einstein เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2015 ขณะมีงานวิจัยเรื่อง การสร้างอินเทอร์เน็ตควอนตัมที่มีความปลอดภัยสูงที่จะรอดพ้นจากแฮกเกอร์
  6. Artificial Earthquakes - เดือนเมษายน รัฐโอคลาโฮมายอมรับว่า การสำรวจทางธรณี วิทยาหาบ่อน้ำมันและก๊าซมีส่วนทำให้เกิดแผ่นดินไหว
  7. Research reliability rated - ความน่าเชื่อถือในงานวิจัย มีโครงการ Reproducibility Project สำหรับสาขา Cancer Biology
  8. Spotlight on Sexism - มีการกีดกันทางเพศเพิ่มขึ้นในวงการวิทยาศาสตร์
  9. Molecular Freeze-Frame - นักชีววิทยาโมเลกุล สามารถตรวจสอบโครงสร้างของโปรตีน ด้วยเทคนิค cryo-electron microscopy (cryo-EM)
  10. Making medicine Precise - เดือนมกราคม 2015 ประธานาธิบดีสหรัฐ บารักโอบา ประกาศโครงการ Precision Medicine Initiative (PMI)