ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ เน้นร่วมมือเครือข่าย สร้างความเข้มแข็ง แหล่งเรียนรู้สารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          วันที่ 20 กรกฏาคม 2561 ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานคณะทำงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) พร้อมกับบุคลากรสำนักหอสุมดฯ และบุคลากรในหน่วยงานสมาชิกเครือข่าย ศปว. เข้าเยี่ยมชมฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป้าหมายร่วมมือเครือข่าย สร้างความเข้มแข็ง แหล่งเรียนรู้สารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จังหวัดปทุมธานี การเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้ เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ในด้านการให้บริการข้อมูล การให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกันระหว่างเครือข่ายสมาชิก ศปว. เนื่องจาก ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Services: STKS) (สวทช.) เป็นหน่วยงานบริการเพื่อสังคมความรู้ดิจิทัลแบบเปิด และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ในอินเทอร์เน็ต และเป็นศูนย์รวมความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริการแก่ชุมชนวิจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ทั้งภาคการผลิต
          ในวันเดียวกันนี้ มีการประชุมคณะทำงาน ศปว. ครั้งที่ 1/2561 การประชุมครั้งนี้ คณะทำงานฯ ร่วมกันพิจารณา platfrom กลาง ศปว.เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ โดยเน้นการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีบูรณาการกับข้อมูลสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมความรู้ให้กับผู้ใช้บริการ และยกระดับศักยภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประชาชนในประเทศ สู่ Thailand 4.0 พร้อมพิจารณาวางแผนการทำงานในปี 2562