ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

 

บัญชีตารางสีย้อมที่ได้มาจากวัสดุธรรมชาติและการเลือกใช้สารช่วยติดสี

สีที่ได้จากธรรมชาติ

ส่วนที่ให้สี

สารช่วยติดสี

สีที่ได้จากการย้อม

กระถินณรงค์

ใบ

สารส้ม

น้ำด่าง

น้ำตาลอ่อน (สีเนื้อ)

น้ำตาล

กระโดน

เปลือก

สารส้ม

น้ำตาล

กล้วยน้ำว้า

กาบหุ้มลำต้น

สารส้ม

ชมพูอ่อนอมน้ำตาล

กอกกัน

เปลือก

สารส้ม

น้ำตาล

แก/ สะแก/ สะแกนา

เปลือก

สารส้ม

น้ำตาล

แก้ว ดอกแก้ว

ใบ

จุนสี

เขียวตองอ่อน

กรรณิการ์/ ปาริชาติ/

สบันงา

ดอกส่วนที่เป็นสีส้ม

(ตากแห้ง)

สารส้ม

ส้ม

เข

แก่น ลำต้น

สารส้ม

เหลืองทองเข้ม

ขนุน

แก่น ลำต้น

ไม่ใช้สารช่วยติดสี

ใช้สารส้มหลังการย้อมสี

เหลืองอมส้ม

เหลืองทอง

ขี้เหล็ก

ใบ

ไม่ใช้สารช่วยติดสี

ใช้สารส้มหลังการย้อมสี

ใช้น้ำด่าง หลังการย้อมสี

เหลืองอมเขียว

เหลืองอ่อน

เหลืองอ่อน

ขมิ้น

หัว

น้ำด่าง

เหลือง

ครั่ง

รัง ขี้ครั่ง

น้ำมะขามเปียก + เกลือ

แดงเข้ม

คำแสด/ คำเงาะ/ คำไทย

ผลและเมล็ด

สารส้ม

หมักโคลน

ส้มอมเหลือง

เทาเข้ม

คูณ/ ราชพฤกษ์

ฝักคูณสด

สารส้ม

น้ำปูนใส

กากี

น้ำตาลแดง

มะกอกไทย

เปลือกลำต้น

สารส้ม

น้ำตาลชมพู

มะพูด/ ประโหด

เปลือก

สารส้ม

ใช้น้ำด่าง หลังการย้อมสี

เหลืองอ่อน

เหลืองทอง

มะพร้าวแก่

เปลือก

ไม่ใช้สารช่วยติดสี

น้ำสนิมเหล็ก/ โคลน

น้ำตาล

น้ำตาลเข้ม

มะพร้าวอ่อน

เปลือก

ไม่ใช้สารช่วยติดสี

น้ำสนิมเหล็ก/ โคลน

น้ำตาลชมพูอ่อน

เทาอมม่วง

มะเกลือ

ผล

น้ำด่าง + โคลน

ดำ

มะขาม

เปลือก

สารส้ม

น้ำตาล

มะยม

เปลือก

สารส้ม

น้ำตาล

มะม่วงแก้ว

เปลือก

สารส้ม

น้ำมะขามเปียก

จุนสี

เหลืองอมน้ำตาล

น้ำตาลส้ม

น้ำตาลเขียว

มะม่วงแก้ว

ใบ

สารส้ม

จุนสี

เหลืองอมน้ำตาล

เขียวขี้ม้า

มังคุด

เปลือก

น้ำสนิมเหล็ก

จุนสี

สารส้ม

น้ำตาล

น้ำตาลแดง

แดงอมชมพู

ตะขบไทย

ใบ

สารส้ม

เหลืองน้ำตาล

ตะแบก

เปลือก

สารส้ม

น้ำตาล

เทียนกิ่ง

ใบ

ใช้สารส้มขณะย้อม

ใช้สารส้มหลังย้อม

เหลือง

เขียว

เทียนทอง

ใบ

ใช้สารส้มหลังย้อม

เหลือง

ฉำฉา, จามจุรี

ดอก

เกลือ

นวลอมชมพู

คราม

ใบ

น้ำด่าง + ใบโมง (ชะมวง)

น้ำเงิน

งิ้วผา

เปลือก

สารส้ม

น้ำตาล

ชงโคนา

ใบ

สารส้ม

เหลืองเขียว

ทองกวาว/ ทองธรรมชาติ

เปลือก

สารส้ม

น้ำตาล

ประดู่บ้าน ประดู่ลาย

เปลือก

สารส้ม

จุนสี

น้ำตาลเหลือง

น้ำตาลแดง

ยอป่า

ราก

ใบ

สารส้ม

สารส้ม

ส้ม

เหลืองอมน้ำตาล

ปีบ

เปลือก

สารส้ม

เหลือง

ฝรั่ง

เปลือก

สารส้ม

น้ำตาล

พะยอม

เปลือก

สารส้ม

น้ำตาลเหลือง

พุทรา

เปลือก

สารส้ม

เขียว

สีเสียด

ก้อนยางสีเสียด

สารส้ม

น้ำตาล น้ำตาลแดง

ยูคาลิปตัส

ใบ

สารส้ม

เหลืองอมเขียว

หมากลิ้นฟ้า

เปลือก

สารส้ม

เหลือง

ส้มป่อย

ใบ

สารส้ม โคลน

เหลืองเขียว เขียวขี้ม้า

สะเดา

ใบ

สารส้ม

สนิมเหล็ก

เขียวอ่อน

เทา

สบู่เลือด/ สบู่แดง

ใบ

จุนสี

สารส้ม

เขียวมะกอก

เขียว

หูกวาง

ใบ

สารส้ม น้ำบาดาล

จุนสี

เขียว เขียวไพร

เขียวอมน้ำตาล

ฝางแดง

แก่น

สารส้ม

ใช้น้ำปูนใสหลังย้อม

ชมพู แดง

ม่วงอ่อน

สาบเสือ/ เบญจมาศ/

ผักคราด/ ยี่สุ่นเถื่อน/

รำเคย

ใบ

สารส้ม

เหลืองอมเขียวน้ำตาล

นนทรี/ อะราง

เปลือก กิ่ง

ไม่ใช้สารช่วยติดสี

ใช้สารส้มหลังการย้อมสี

โคลน/ น้ำสนิมเหล็ก

ส้ม

น้ำตาลเหลือง

น้ำตาลดำ

ดินแดง

เนื้อดินแดง

ไม่ระบุ

แดงอิฐ

โคลน

โคลน

ไม่ระบุ

เทาอ่อน เทาเข้ม

สัก

ใบ

สารส้ม

จุนสี

ส้มอ่อน น้ำตาลอ่อน

เขียวขี้ม้า

สุพรรณิการ์

แก่น

สารส้ม

เหลืองทอง

สมอ

เปลือก

สารส้ม

จุนสี

น้ำตาลออกเหลือง

น้ำตาลออกเขียวเข้ม

(ที่มา : เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอด้วยสีย้อมธรรมชาติ

          ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ)