ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP
ผ้าและเครื่องแต่งกาย

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกำหนด ค่า pH อยู่ระหว่าง 5 – 7.5

สาเหตุเกิดจาก 
1. ในกระบวนการย้อมผ้า มีการใส่น้ำปูนขาว น้ำสกัดจากขี้เถ้า ซึ่งสารเหล่านี้มีค่าความเป็นด่างสูงมาก
2. ในกระบวนการล้างผ้า โดยการใช้น้ำสบู่ หรือผงซักฟอก  เนื่องจากโดยทั่วไป สบู่ผงซักฟอก จะมีค่าความเป็นด่างอย่างอ่อน หากการล้างผ้าด้วยน้ำสะอาดหลังจากล้างด้วยน้ำสบู่หรือผงซักฟอก ก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ผ้ามีค่าความเป็นด่าง
3. เกิดจากน้ำที่นำมาใช้ล้างผ้า มีค่าความเป็นด่างอยู่ก่อนแล้ว

การแก้ไข
แนะนำการแก้ไข/ปรับปรุงคุณภาพ โดยผ้าทอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนใหญ่ เนื่องมาจากค่าความเป็นด่างสูง (pH มากกว่า 7.5) ได้แนะนำให้ล้างผ้าหรือเส้นด้ายที่ย้อมแล้วด้วยน้ำที่มีความเป็นกรดอ่อนๆ เช่น น้ำที่ผสมด้วยกรดน้ำส้มสายชู  หรือ น้ำที่ละลายด้วยสารส้ม  โดยการแช่ผ้าลงในน้ำที่มีความเป็นกรดอ่อนๆ ทิ้งไว้ 10 นาที  ตากผ้าให้แห้ง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกำหนดผ้าทอที่ย้อมด้วยสีสังเคราะห์เมื่อทดสอบสีเอโซที่ให้อะโรมาติกเอมีน 24 ตัว ต้องไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)สาเหตุเกิดจาก ใช้สีย้อมสังเคราะห์ที่ไม่ได้ มาตรฐานตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

วิธีการแก้ไข
1. ทำฐานข้อมูลสีย้อมสังเคราะห์ที่ผ่านมาตรฐาน มอก. เพื่อใช้แนะนำให้ผู้ประกอบการเลือกใช้สีย้อมสังเคราะห์ ที่ปลอดภัยได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
2. จัดทำหลักสูตร “การย้อมผ้าทอโดยการใช้สีธรรมชาติ” ทดแทนการใช้สีสังเคราะห์  เพื่อเป็นทางเลือกในการพัฒนาสินค้าของชุมชนที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น โดยเน้นการใช้วัตถุดิบที่มีในพื้นที

ข้อดีของการใช้สีย้อมที่ได้มาตรฐาน หรือสีย้อมธรรมชาติ คือ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ผลิต ผู้บริโภค และ ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม