ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

ของใช้ ของประดับตกแต่ง และของที่ระลึก

เสื่อกก : การทอและการแปรรูป (Reed Mattress : Weaving and Production Process)

เสื่อกก : การทอและการแปรรูป (Reed Mattress : Weaving and Production Process)

           แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง (Compiled File) เรื่อง เสื่อกก : การทอและการแปรรูป (Reed Mattress : Weaving and Production Process) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทอเสื่อจากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ต้นกก ต้นผือ ใบเตย วิธีการย้อมสี ซึ่งข้อมูลในแฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่องนี้ได้รวบรวมเอกสารฉบับเต็มของวารสารภาษาไทย เอกสารจาก Internet เอกสารการวิจัย และ กฤตภาค เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการและเผยแพร่สิ่งพิมพ์ดังกล่าวฯ ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่องฉบับนี้ได้กำหนดขอบเขตการสืบค้นภายใต้หัวเรื่อง ดังนี้ การย้อม การย้อมสี การย้อมสีผ้า การย้อมสีธรรมชาติ เสื่อ วิธีการทอเสื่อ      ...

Add Comment|Read more...

ถ่านอัดแท่ง (charcoal briquettes)

ถ่านอัดแท่ง (charcoal briquettes)
Add Comment|Read more...

ใยสับปะรด : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป (Pineapple Fibers : Products and Processing)

ใยสับปะรด : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป (Pineapple Fibers : Products and Processing)

                    แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง เรื่อง ใยสับปะรด : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป (Pineapple Fibers : Products and Processing) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับใยสับปะรด : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป ฯลฯ ซึ่งข้อมูลในแฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่องนี้ได้รวบรวมเอกสารฉบับเต็มของบทความทั่วไปจากวารสาร เอกสารจากการวิจัย อินเตอร์เน็ต และกฤตภาค (ข่าว) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการและเผยแพร่สิ่งพิมพ์ดังกล่าวฯ ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่องฉบับนี้ได้กำหนดขอบเขตการสืบค้นภายใต้หัวเรื่อง ดังนี้ - ใยสับปะรด : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป...

Add Comment|Read more...