ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP
กลไกการย่อยสลายพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 
              การย่อยสลายสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลไกหลักตามประเภทของพลาสติกย่อยสลายได้ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นในหัวข้อที่ 3 ดังนี้คือ
              1. การย่อยสลายด้วยวิธีการทางชีวภาพ
              2. การย่อยสลายผ่านปฏิกิริยาออกซิเดชัน
              3. การย่อยสลายด้วยแสง
              4. การย่อยสลายผ่านปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส