ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

การจัดการกากของเสีย (ปิยาณี  ตั้งทองทวี, 2546)

              วิธีจัดการกากของเสียไดออกซินที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยและเป็นวิธีที่ USEPA แนะนำคือ การเผา (Incineration) โดยเตาเผาที่เหมาะสมมี 3 แบบ คือ

              1. Rotary  kiln อุณหภูมิ 850-1,600 °C ระยะเวลาที่กากของเสียอยู่ในเตาเผาเป็นวินาที สำหรับกากของเสียที่เป็นของเหลวหรือก๊าซและเป็นชั่วโมงสำหรับของแข็ง
              2. Fluidized bed อุณหภูมิ 450-980 °C ระยะเวลาที่กากของเสียในเตาเผาเช่นเดียวกับเตาเผาชนิด Rotary kiln
              3. Liquid injection อุณหภูมิ 650-1,600 °C ระยะเวลา 0.1-2 วินาที เตาเผาชนิดนี้ใช้สำหรับกากของเสียไดออกซินที่เป็นของเหลว
              ปัจจุบันแม้ว่าประเทศไทยจะมีเตาเผาขยะอุตสาหกรรมซึ่งเป็นกากของเสียอันตรายและอยู่ภายใต้การดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูก็ตาม แต่โดยลักษณะของเตาเผาแล้ว สามารถทำลายกากของเสียได้จากห้องปฏิบัติการไดออกซิน ทั้งนี้ยังไม่มีการตรวจสอบสารไดออกซินจากเตาเผาดังกล่าว ซึ่งค่าเปรียบเทียบมาตรฐาน PCDDs/PCDFs จากเตาเผาอุณหภูมิสูงของประเทศต่างๆ รวมทั้งค่ามาตรฐานของสารไดออกซินจากตัวกลางสิ่งแวดล้อม (กำหนดโดยประเทศแคนาดา) ได้แสดงไว้ในตารางที่ 8 และตารางที่ 9 ตามลำดับ

 

ตารางที่ 8   เปรียบเทียบค่ามาตรฐาน PCDDs/PCDFs จากเตาเผาอุณหภูมิสูงของประเทศต่างๆ

ประเทศ

ค่ามาตรฐาน

ประเภทเตาเผา

ออสเตรีย

แคนาดา

สหภาพยุโรป

เนเธอร์แลนด์

ไต้หวัน

ญี่ปุ่น(มาตรฐานเก่า)

ญี่ปุ่น(มาตรฐานใหม่)

สหรัฐอเมริกา(มาตรฐานเก่า)

สหรัฐอเมริกา(มาตรฐานใหม่)

0.1ng. I-TEQ/Nm3

0.1 ng. I-TEQ/Nm3

0.1ng. I-TEQ/Nm3

1.0 ng. I-TEQ/Nm3

0.5 ng. I-TEQ/Nm3

0.5 ng. I-TEQ/Nm3

0.1ng. I-TEQ/Nm3

30 ng-Total/Nm3

13 ng-Total/Nm3

เตาเผาทุกขนาด

เตาเผาทุกขนาด

เตาเผาทุกขนาด

เตาเผาทุกขนาด

เตาเผาทุกขนาด

เตาเผาทุกขนาด

เตาเผาขนาดใหญ่

เตาเผาขนาดใหญ่

เตาเผาขนาดใหญ่

 

ตารางที่ 8   เปรียบเทียบค่ามาตรฐาน PCDDs/PCDFs จากเตาเผาอุณหภูมิสูงของประเทศต่างๆ (ต่อ)

ประเทศ

ค่ามาตรฐาน

ประเภทเตาเผา

ประเทศไทย (2540)

 

ประเทศไทย (2545)

30 ng-Total/Nm3

 

0.5 ng. I-TEQ/Nm3

เตาเผามูลฝอยชุมชนขนาดตั้งแต่

1 ตัน/วันขึ้นไป

เตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือเตาเผาที่ไม่ใช้แล้ว

ที่มา : จารุพงศ์  บุญหลง (2547)

หมายเหตุ    30 ng-Total/Nm3 เท่ากับประมาณ 0.5 ng. I-TEQ/Nm3
                  13 ng-Total/Nm3 เท่ากับประมาณ 0.2 ng. I-TEQ/Nm3
                  เตาขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกา หมายถึง เตาเผาขนาดตั้งแต่ 250 ตัน/วัน
 

ตารางที่ 9 ค่ามาตรฐานของสารไดออกซินจากตัวกลางสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดยประเทศแคนาดา 

ตัวกลางสิ่งแวดล้อม

ค่ามาตรฐาน

อากาศ

น้ำดื่ม

น้ำผิวดิน

ดิน

บรรยากาศ (24 ชั่วโมง)

ปริมาณมากที่สุดที่อนุญาตให้ตรวจพบได้

กำลังดำเนินการพิจารณา

- พื้นที่ที่อยู่อาศัย

- พื้นที่การเกษตร

5 พิโคกรัม TEQ ต่อคิวบิกเมตร

15 พิโคกรัม TEQ ต่อลิตร

-

1000 พิโคกรัม TEQ ต่อกรัม

10 พิโคกรัม TEQ ต่อกรัม

ที่มา : Ministry of Environment and Energy of Canada (2008)