ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

คุณสมบัติของสารไดออกซิน

             โครงสร้างของสารไดออกซิน/ฟิวแรน ที่ประกอบด้วยคลอรีนอะตอมเกาะเกี่ยวด้วยพันธะทางเคมีกับวงแหวนเบนซีน ละลายได้ดีในไขมัน ทำให้สารในกลุ่มนี้มีความคงทนสูงอยู่ในสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต ละลายน้ำได้น้อย  สามารถถ่ายทอดและสะสมได้ในห่วงโซ่อาหาร (food chain)  สามารถเคลื่อนย้ายและแพร่กระจายในอากาศและตกลงสู่ดิน  รวมทั้งแหล่งน้ำ สามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม มีความเป็นพิษโดยมีการจัดการลำดับความเป็นพิษของ WHO ซึ่งเทียบให้เป็นสารที่มีความเป็นพิษระดับ 1 ซึ่งคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของไดออกซินและฟิวแรน ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  คุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของสารไดออกซินและฟิวแรน

คุณสมบัติ

PCDDs

PCDFs

จุดหลอมเหลว (°C)

89 -322

184-258

จุดเดือด(°C)

284-510

375-537

Log Kow

4.3-8.2

5.4-8.0

Half life (อากาศ)

2 วัน –3 สัปดาห์

1 –3 สัปดาห์

Half life (น้ำ)

2 เดือน –6 ปี

3วัน –8 เดือน

Half life(ดิน)

2 เดือน –6 ปี

8 เดือน –6 ปี

Half life (ตะกอนดิน)

8 เดือน –6ปี

2 ปี –6 ปี

                                             ที่มา : Olie, K., Addink, R., and Schoonenboom, M. (1998)