ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

อ้างอิง

กรมควบคุมมลพิษ. สรุปความเป็นมาของอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน. [ออนไลน์]  [อ้างถึง 3 กันยายน 2551]
              เข้าถึงได้จาก http://www.pcd.go.th/info-serv/haz_pops.htm
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ประกาศระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย
              จากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ. ราชกิจจานุเบกษา. 25 ธันวาคม 2546. เล่มที่ 120 ตอนพิเศษ 147 ง.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ประกาศระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย
              จากโรงงานปูนซิเมนต์ที่ใช้ของเสียเป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นวัตถุดิบในการผลิต. ราชกิจจานุเบกษา. 15 ธันวาคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 129 ง.
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย
              จากเตาเผามูลฝอย. ราชกิจจานุเบกษา.  7 สิงหาคม 2540. เล่มที่ 114 ตอนที่ 63 ง.
กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม. เรื่องกำหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ปล่อยออกจากเตาเผา สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
              ที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม. ราชกิจจานุเบกษา. 30 ตุลาคม 2545. เล่มที่ 119 ตอนพิเศษ 106 ง.
จารุพงศ์  บุญ-หลง. dioxins มหันตภัยไดอ๊อกซิน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ, 2547, 32 หน้า.
ปิยาณี  ตั้งทองทวี. อันตรายของไดออกซิน. Engineering Today, กันยายน, 2546, ปีที่ 1, ฉบับที่ 9, หน้า 113-117.
พล  สาเททอง. เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดการมูลฝอยของประเทศไทย. 18 ธันวาคม 2549. จัดโดย บริษัท ซียูบี จำกัด ร่วมกับ
              เทศบาลตำบลเกาะสมุยและโรงเผาขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลเกาะสมุย. หน้า 25-34.
ATSDR. Dioxins. [Online] [cited 8 April 2008] Available from internet : http://www.astdr.cdc.gov/cabs/dioxins/dioxins_cabs.pdf
Brambilla, G., et al. Review of aspects pertaining to food contamination by polychlorinated dibenzodioxins, dibenzofurans, and biphenyls
              at the farm level. Analytica Chimica Acta, 2004, vol. 514, p. 1-7.   
Frankki, S. Mobility of chloroaromatic compounds in soil: case studies of Swedish chlorophenol-contaminated sawmill sites.
              Ambio, 2007, vol. 36, no. 6, p. 452-457.
Holtzer, M., Dañko, J., and Dañko, R. Possibilities of formation of dioxins and furans in metallurgical process as well as methods
             of their reduction. Metalurgija, 2007, vol. 46, no. 4, p. 285-290.

Ministry of Environment and Energy  of Canada. Dioxins and Furans. [Online] [cited 8 April 2008]

              Available from internet : http://www.mywaterlooregion.com/website/references/dioxinsandfurans.pdf

Moreno-Pirajan, JC., et al. Evaluation of dioxin and furan formation thermodynamics in combustion process of urban solid waste. Ecl. Quim.

              São Paulo, 2007, vol. 32, no. 1, p. 15-18.

Ogawa, T., et al. Detectable dioxins in human saliva and their effects on gingival epithelial cells. J Dent Res, 2003, vol. 82, no. 10, p. 849-853.

Oka, H., et al. Atmospheric deposition of polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs) and polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) in Kanazawa, Japan.

              Journal of Health Science, 2006, vol. 52, no. 3, p. 300-307.

Olie, K., Adsdink, R., and Schoonenboom, M. Metals as catalysts during the formation and decomposition of chlorinated dioxins and furans in incineration
              processes. Journal of Air & waste Management Association., 1998, vol.48, p. 101-105. 
Rappe, C. Sources and environmental concentrations of dioxins and  related compounds. Pure & Appl. Chem., 1996, vol.68, no.9, p. 1781-1789.
Rodriguez, C., et al. Dioxins, furans and PCBs in recycled water for indirect potable reuse. International  Journal of Environmental Research
              and Public Health, 2008, vol. 5, no. 5, p. 356-367.
Roeder, RA., Garber, MJ., and Schelling, GT. Assessment of dioxins in foods from animal origins. J. Anim. Sci, 1998, vol. 76, p. 142-151.
Steen, PO., et al. Photochemical formation of halogenated dioxins from hydroxylated polybrominated diphenyl ethers (OH-PBDEs) and
              chlorinated derivatives (OH-PBCDEs). Environmental Science & Technology, 2009, vol. 43, no. 12, p. 4405-4411.