ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP
อ้างอิง
สิทธิศักดิ์ อุปริวงศ์, ปิยะเมธ ทองละมุน และ สำรวย นางทะราช. การผลิตเอทธานอลจากมันสำปะหลังเพื่อพลังงานทดแทน.
             2548. 11-13 พฤษภาคม; ชลบุรี : โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน. 2548. หน้า. RE02-1- RE02-4.
Bhattacharya, SC. Pyrolysis and gasification of biomass. In Hertzmark, DI. US-ASEAN seminar on energy
              technology : biomass  • coal • solar/wind • energy planning. LIPI : Asean Institute of Technology, 1982, p. 95-100.
Bridgwater, AV. Thermal biomass conversion technologies for energy and energy carrier production. In Parmon, VN., et al.
              Chemistry for the energy future. London : Blackwell Science, 1999, p.137-186.
Chomcharn, A. Biomass uses, conversions, and productions in Thailand. In Hertzmark, DI. US- ASEAN seminar on
              energy technology : biomass  • coal • solar/wind • energy planning. LIPI : Asean Institute of Technology, 1982, p. 207-222.
Choorit, W. and Wisarnwan, P. Effect of temperature on the anaerobic digestion of palm oil mill effluent.  Electronic Journal of Biotechnology,
              July, 2007, vol. 10, no. 3, p. 376-385.
Datar, RP., et al. Fermentation of biomass-generated producer gas to ethanol. Biotechnology and Bioengineering, June, 2004, vol. 86,
              no. 5, p. 587-594.
Hall, DO., and Rosillo-Calle, F. Biological conversion of biomass to high-quality chemical carriers. In Parmon, VN., et al.
              Chemistry for the energy future. London : Blackwell Science, 1999, p.121-135.
Hertzmark, D. State of the art lecture : Biomass. In Hertzmark, DI. US-ASEAN seminar on energy
              technology : biomass  • coal • solar/wind • energy planning. LIPI : Asean Institute of Technology, 1982, p. 62-84.
Hinrich, RA. and Kleinbach, M. Energy-its use and the environment. 3rd ed. United States : Thomson Learning, Inc., 2002, p. 540-571.
Hossain, ABMS., et al. Biodiesel fuel production from algae as renewable energy. American Journal of Biochemistry and Biotechnology,
              2008, vol. 4, no. 3, p. 250-254.
Jamradloedluk, J. and Wiriyaumpaiwong, S. Production and characterization of rice husk based charcoal briquettes.
              KKU Engineering Journal, July/August, 2007 vol. 34, no. 4 , p. 391-398.
Jingjing, L., et al. Biomass energy in China and its potential. Energy for Sustainable Development, December, 2001, vol. 5, no. 4, p. 66-80.
Laohalidanond, K. The production of synthetic diesel from biomass. CMU. J. Nat. Sci., 2007, vol. 6, no.1, p. 127-139.
Loehr, RC. Diffusion of biomass energy technology in developing countries. 2nd ed. Washigton, D.C. : National Academy Press, 1984, p. 36-44.
Malatak, J., et al. Heat-emission characteristic of some energy plants. J. of. Fac. of Agric., OMU, 2007, vol. 22, no. 2, p. 202-206.
Ptasinski, KJ., Prins, MJ., and Pierik, A. Exergetic evaluation of biomass gasification. Energy, 2006, vol. 32, no. 4, p. 568-574.
Yang, YB., et al. Combustion of a single particle of biomass. Energy & Fuel, 2008, vol. 22, p. 306-316.