ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP
อ้างอิง
กระทรวงสาธารณสุข. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 297, พ.ศ. 2549. เรื่องอาหารฉายรังสี. ราชกิจจานุเบกษา. 1 กันยายน 2549. เล่มที่ 123 ตอนที่ 93 ง.
ยุทธพงศ์ ประชาสิทธิศักดิ์. กฎหมายอาหารฉายรังสีของประเทศไทย.  [ออนไลน์] [อ้างถึง 24 มิถุนายน 2551] เข้าถึงได้จาก:
              http://www.tint.or.th/nkc5002/irradiation-food-law-1.pdf 

สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย. อาหารฉายรังสี (Food irradiation). [ออนไลน์] [อ้างถึง 24 มิถุนายน 2551]

              เข้าถึงได้จาก: http://www.nst.or.th/article/article143/article483052.html

สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย. 10 คำถามเกี่ยวกับการฉายรังสีอาหาร. [ออนไลน์] [อ้างถึง 24 มิถุนายน 2551] เข้าถึงได้จาก:

              http:// www.nst.or.th/ article/ article143/ article483052.html

อรอนงค์ มหัคฆพงศ์. ส่งออกอาหารฉายรังสีต้องระวัง. [ออนไลน์] [อ้างถึง 24 มิถุนายน 2551] เข้าถึงได้จาก: http://www.nfi.or.th/stat/file/warning-12-1pdf

Codex. Codex general standard for irradiated foods. [Online] [cited 24 June 2008]

              Available from internet: http://Siweb.dss.go.th/standard/Fulltext/codex/CXS_106E.pdf 

Frenzen, PD., et al. Consumer acceptance of irradiated meat and poultry products. [Online] [cited 24 June 2008] Available from internet:

              http:// www.ers.usda.gov/publications/aib757/.pdf

Inabo, HI. Irradiation of Foods. A better alternative in controlling economic losses. Journal of Applied Sciences & Environmental Management,

              2005, vol. 10, no. 2, p. 151-152.

Lee, M., et al. Irradiation and packaging of fresh meat and poultry. Journal of Food Protection, vol. 59, no. 1, p. 62-72.

Morehouse, KM., and Komolprasert, V. Irradiation of food and packaging: an overview. [Online] [cited 2 July 2008]

              Available from internet: http://www.cfsan.fda.gov/~dms/irraover.html

Osterholm, MT., and Norgan, AP. The role of irradiation in food safety. The New England Journal of Medicine, April, 2004, vol. 350, no. 18, p. 1898-1901.

Shea, KM. Technical Report: Irradiation of food, Pediatrics, December, 2000, vol. 106, no. 6,  p. 1505-1510.
Smith, JS., and Pillai, S. Irradiation and food safety, Food Technology, November, 2004, vol. 58, no. 11,      p. 48-55.
Taipina, MS., and Mastro, del NL. Radiation effects on vitamin A and ß–carotene contents in liver products; Nukleoika, 2003, vol. 48, no. 1, p. 9-11.
Tauxe, RV. Food safety and irradiation: Protecting the public from foodborne infections, Emerging Infectious Diseases, June, 2001, vol. 7, no.3, p. 516-521.

Terry, DE., and Tabor, RL. Consumer acceptance of irradiated food products: An apple marketing study. Journal of Food Distribution Research,

              June, 1990, vol. 21, no. 2, p. 63-74. 

Thayer, DW., and Boyd, G. Elimination of  Escherichia coli  0157:H7 in meats by gamma irradiation, applied and environmental microbiology.

              American Society for Microbiology, April, 1993. vol. 59, no. 4, p. 1030-1034.

USDA. Irradiation and food safety. [Online] [cited 23 June 2008] Available from internet : http://www.fsis.usda.gov/PDF/Irradiation_and_Food_Safety.pdf

Wheeler, TL., Shackelford, SD., and Koohmaraie, M. Trained sensory panel and consumer evaluation of the effects of gamma irradiation on palatability of

              vacuum-packaged frozen ground beef patties jas.fass.org by on June 23,2008 copyright 1999. American Society of Animal Science, p. 3219-3224.

Wood, OB., and Bruhn, CM. Position of the American dietetic association: Food irradiation. Journal of the American Dietetic Association, February,

              2000, vol. 100, no. 2, p. 246-253.