ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

ซาโปนินคืออะไร 

              ซาโปนินเป็นสารประกอบประเภทไกลโคไซด์ (glycoside) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ อะไกลโคน (aglycone)  และไกลโคน (glycone)  ดังแสดงในรูปที่ 1   อะไกลโคนหรือจินิน  (genin) เรียกอีกอย่างว่า ซาโป  จินิน (sapogenin)  ซึ่งเป็นสารในกลุ่มไตรเทอร์ปีนส์ (triterpenes) สเตียรอยด์ (steroids) หรือสเตียรอยด์ อัลคาลอยด์  (steroid-alkaloid)  สเตียรอยด์ซาโปนินประกอบด้วยคาร์บอน 27 ตัว  ส่วนไตรเทอร์ปีนส์ซาโปนินประกอบด้วยคาร์บอน 30  ตัว ส่วนที่เป็นน้ำตาลหรือที่เรียกว่า ไกลโคน (glycone) นั้นเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวหรือหลายโมเลกุลต่อกัน น้ำตาลส่วนใหญ่เป็น monosaccharides ได้แก่ D-glucose, D-galactose, D-glucuronic acid, D-galacturonic acid, L-rhamnose, L-arabinose, D-xylose และ D-fructose เป็นต้น ซึ่ง yucca saponin  เป็นสเตียรอยด์ซาโปนิน ขณะที่ quillaja saponin  เป็นไตรเทอร์ปีนส์ซาโปนิน

รูปที่ 1  ส่วนประกอบของซาโปนิน (saponins, 2009)